Best and Unique Love Quotes Marathi

Whether its breakup or its a happy relationship love is sweet - Best love quotes in marathi for your boyfriend/girlfriend

Love Quotes Marathi

माझी आठवण आल्यावर फक्त माझं नाव घे, आणि डोळे बंद करून एक खोल श्वास घे, त्या श्वासात फक्त मीच सामावलेली असेल, आणि दूर असून सुद्धा मीच तुला जवळ भासेल...

SHARE:

काही प्रेम कथा महाकाव्य नसतात. काही लहान कथा आहेत. परंतु यामुळे त्यांना प्रेमापेक्षा कमीपणा नाही.

SHARE:

प्रेम करणे हे प्रेम करणे काहीही नसते. प्रेम करणे आणि प्रेम करणे हे सर्व काही आहे.

SHARE:

तुझ्या आत मी गमावले. तुझ्याशिवाय मला पुन्हा हरवण्याचा हव्यास वाटतो.

SHARE:

मला त्या मिठी आवडतात जिथे तुम्हाला फक्त जाऊ द्यायचे नाही.

SHARE:

मी काल तुझ्यावर प्रेम केले, तुझ्यावर अजूनही प्रेम आहे. माझ्याकडे नेहमीच आहे आणि मी नेहमीच असेन.

SHARE:

"तो ज्या प्रकारे माझ्याकडे पहात आहे त्यासारखा आहे की मी जगातील एकमेव धडधडणारे हृदय आहे."

SHARE:

"प्रेम ही एक सामर्थ्यवान गोष्ट आहे, रक्तापेक्षा अधिक सामर्थ्यवान, जरी ती आपल्याद्वारे नदीप्रमाणे वाहते."

SHARE: